Ceny SOZA

15.11.2016
Zriaďovateľom Cien SOZA je Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam. Poslaním Cien SOZA je verejným uznaním oceniť prínos autorov, tvorcov hudobných diel, ktoré sa obzvlášť úspešne uplatňujú v praxi hudobného života na Slovensku a tým zároveň podporiť verejné používanie diel zastupovaných SOZA ako aj rozvoj slovenskej hudobnej kultúry. 
 
Ceny SOZA sa udeľujú raz ročne, spravidla v II. polroku každého roka a to za výsledky dosiahnuté pri verejnom uvádzaní hudobných diel v predchádzajúcom kalendárnom roku s výnimkou Zápisu do Zlatej knihy SOZA a Veľkej ceny SOZA za celoživotné dielo. 
 
Ceny SOZA sa udeľujú v týchto kategóriách: 
 
Cena SOZA pre skladateľa najhranejších hudobných diel 
 
Cena SOZA pre textára najhranejších hudobných diel Cena SOZA za najhranejšiu skladbu 
 
Cena SOZA za zvukový nosič 
 
Cena SOZA za audiovizuálny nosič 
 
Cena SOZA za najvyšší podiel domáceho repertoáru vo vysielaní 
 
Cena SOZA za významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí  
 
Zápis do Zlatej knihy SOZA  
 
Veľká cena SOZA  
 
Rozhodujúcim kritériom pri udelení prvých štyroch cien je výsledok štatistického spracovania údajov uplynulého roka o skutočnom použití hudby vo vysielaní rádií, televízií, na koncertoch a pod., teda bez prítomnosti subjektívneho hodnotiaceho názoru. 
 
Podkladmi pre rozhodovanie o splnení podmienok na udelenie osobitnej ceny pre komerčnú rozhlasovú stanicu s najvyšším podielom hudby slovenských tvorcov sú: 
 
- štatistické vyhodnotenia výkazov o používaní hudobných diel, predkladaných rozhlasovými stanicami na základe uzatvorených zmlúv so SOZA, 
 
- vyjadrenia Rady pre vysielanie a retransmisiu o plnení podmienok udelenej licencie rozhlasovými stanicami, prichádzajúcimi do úvahy pre udelenie ceny. 
 
V troch zostávajúcich prípadoch, kedy sa ocenením vyjadruje prínos osobnosti pre hudobnú kultúru a rozvoj SOZA (Cena SOZA za významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí, Zápis do Zlatej knihy SOZA a Veľká Cena SOZA) o udelení ceny rozhoduje Dozorná rada SOZA. 
 
Udeľovanie Cien SOZA za rok 2015 sa uskutočnilo 10. novembra 2016 v Mestskom divadle Pavla Orzságha Hviezdoslava v Bratislave. 
 
V programe účinkovali:

Adam Ďurica, skupina No Name, Mucha Quartet, Silvayovci a Eva Šušková.

Moderátorom slávnostného odovzdávania CIEN SOZA za rok 2015 bol Peter Lipa.

Partnermi podujatia boli Bratislavský samosprávny kraj, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Tlačová agentúra Slovenskej republiky a TA3.

 

LAUREÁTI CIEN SOZA za rok 2015

ŠTATISTICKÉ CENY

Cena SOZA pre skladateľa najhranejších hudobných diel

Ivan Tásler

Cena SOZA pre textára najhranejších hudobných diel

Kamil Peteraj

Cena SOZA za najhranejšiu skladbu

"Neľutujem"

Autor hudby Adam Ďurica, autor textu Vladimír Krausz, spracovateľ Peter Dudák

Cena SOZA za zvukový nosič

NN music s. r. o. za nosič S LÁSKOU (No Name)

Cena SOZA za audiovizuálny nosič

Tonada, s. r. o.  za nosič SPIEVANKOVO 5 (Mária Podhradská, Richard Čanaky)

Cena SOZA za najvyšší podiel domáceho repertoáru vo vysielaní

Rádio SiTy

 

HONORÁRNE CENY

Cena SOZA za významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí

Slavo Solovic

Zápis do Zlatej knihy SOZA

Mikuláš Schneider-Trnavský

Peter Kliment

Veľká cena SOZA

Vladimír Godár