HUDOBNÝ PRIESKUM

27.03.2017

Vážení autori, vážení hudobníci,

 

aj napriek spoločenskému významu a ekonomickej dôležitosti hudobného priemyslu, v súčasnosti stále neexistuje relevantná štúdia či správa o jeho fungovaní na Slovensku. Tento nedostatok by sme radi napravili pripravovanou Správou o hudobnom priemysle na Slovensku, pri tvorbe ktorej by sme vás chceli požiadať o spoluprácu.

Vďaka unikátnej kooperácii medzi SOZA a organizáciami SLOVGRAM, OZIS, Hudobný fond a Hudobné centrum sme mnohých z vás v roku 2015 oslovili s požiadavkou o vyplnenie dotazníka pre hudobníkov pôsobiacich na Slovensku.

Dnes by sme Vás opäť chceli požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorý zachytáva vašu činnosť v hudobnom priemysle v roku 2016. Anonymný dotazník nájdete na tomto odkaze - https://www.surveymonkey.com/r/SOZA17

Pokiaľ ste dotazník v minulosti nevyplnili, nie je to prekážkou, a budeme radi za všetky poskytnuté informácie. Čím väčšie množstvo údajov sa podarí vyzbierať, tým bude väčšia výpovedná hodnota Správy o hudobnom priemysle na Slovensku.

V roku 2015 išlo vôbec o prvú iniciatívu tohto druhu s cieľom zadefinovať ekonomické postavenie hudobníkov, porovnať ich profesionálnu činnosť s inými zamestnaniami a zároveň medzinárodnými štandardmi uplatňovanými v zahraničí. Zámerom štúdie je vytvoriť faktický a ucelený obraz o stave slovenského hudobného priemyslu a na jeho základe proaktívne pristupovať k obhajovaniu vašich záujmov. Sme presvedčení, že povolanie profesionálneho autora / hudobníka by malo mať porovnateľné podmienky pre ochranu a rozvoj ako akékoľvek iné zamestnanie. 

Keďže do roku 2015 na Slovensku o činnosti hudobníkov neexistovali prakticky žiadne relevantné zdroje štatistických údajov, s ktorými by sme výsledky prieskumu porovnali, radi by sme vás požiadali o  vyplnenie aktualizovanej verzie dotazníka. V predchádzajúcom vydaní prieskumu sa vás zúčastnilo vyše 700 a pevne veríme, že aj toto aktualizované znenie zaznamená podobnú účasť.

Iba vďaka vašej účasti bude možné skompletizovať relevantné údaje a následne vyvodiť objektívne závery pri finalizácii Štúdie o slovenskom hudobnom priemysle, ktorá bude publikovaná v priebehu tohto roka.

Dotazník je anonymný, jednotlivé odpovede nebudú publikované, ani ich nebude možné spojiť s konkrétnymi respondentmi. Z dôvodu zachovania objektivity budú odpovede spracované a analyzované zahraničnou konzultantskou spoločnosťou.

V prípade, ak máte záujem sledovať vývoj tejto iniciatívy, aktívne sa na nej spolupodieľať, diskutovať o zverejnených údajoch, alebo len vyjadriť podporu aj s uvedením vašich kontaktných údajov, môžete tak učiniť na www.hudobnyprieskum.blogspot.sk, prípadne na e-mailovej adrese hudobnyprieskum@soza.sk.

 

Vopred vám ďakujeme za účasť!