Termín uzávierky II. kola SKF - grantová výzva

16.05.2018

Dozorná rada SOZA schválila termín uzávierky II. kola prijímania žiadostí o finančné príspevky zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA na významné projekty, na tvorbu hudobných diel a ich šírenie (určený autorom a nositeľom práv) a na činnosť partnerom podporujúcich autorov hudobných diel. Svoje žiadosti môžete podávať do 15. júna 2018. (U žiadostí zaslaných poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke.)