Informácia o novele zákona o dani z príjmov

21.11.2016

Dňa 22.09.2015 schválila Národná rada SR novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”) s účinnosťou od 01.01.2016, ktorá upravuje zdaňovanie príjmov z autorských odmien od organizácií kolektívnej správy práv, teda aj od SOZA, nasledovne:

Zdaňovanie autorských odmien

Súčasný stav:

Do 31.12.2015 SOZA odmeny autorom nezdaňuje, ale autori si ich sami zahŕňajú do daňového priznania.

Stav po 01.01.2016:

1.) S účinnosťou novely Zákona, teda od 01.01.2016, bude SOZA povinná všetky autorské odmeny, ktoré vypláca svojim autorom - fyzickým osobám zdaňovať zrážkovou daňou so sadzbou 19 % (§ 43 ods. 3, písmeno h).

2.) Novela Zákona zároveň umožňuje autorom, ktorým plynú autorské odmeny prostredníctvom SOZA, rozhodnúť sa, či zrážku dane z príjmu z autorských odmien vykoná SOZA, alebo si autor sám odvedie daň z tohto príjmu v daňovom priznaní (§43 ods.14).

Ak sa autor rozhodne pre druhú možnosť, je tento postup potrebné vopred písomne dohodnúť medzi autorom a SOZA, čiže daňovníkom a platiteľom dane. Tlačivo dohody si môžete stiahnuť priamo z našej webstránky alebo oň požiadať e-mailom, poštou, alebo priamo v sídle SOZA na Rastislavovovej ulici č. 3 v Bratislave, na Ekonomickom odbore.