Sadzobník

 

Sadzobník autorských odmien za používanie hudobných diel má nasledovné časti:

I.          V rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení (verejné vykonanie a verejný prenos)

A.   Koncerty a iné hudobné produkcie, podujatia a vystúpenia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby

B.    Koncerty a iné hudobné produkcie, podujatia a vystúpenia s použitím výhradne vážnej a/alebo jazzovej hudby

C.    Ostatné hudobné produkcie – osobitný typ použitia/podujatia

II.        Prostredníctvom technických zariadení

III.      V divadelných predstaveniach (ozvučenie dramatických diel tzv. výberom hudby – archívnymi dielami)

IV.      Rozhlasovým a televíznym vysielaním

V.        Prostredníctvom elektronických komunikačných sietí (napr. internet)

VI.      Výrobou a šírením zvukových a zvukovo-obrazových nosičov (záznamov)

VII.    Káblovou retransmisiou a prevádzkovaním spoločných televíznych antén

 


Kam sa zaradiť v Sadzobníku?

Nasledujúci zoznam uvádza rôzne možnosti použitia hudobných diel a ich zaradenie v rámci Sadzobníka SOZA.

I.       V rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení (verejné vykonanie a verejný prenos)

A.  Koncerty a iné hudobné produkcie, podujatia a vystúpenia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby

Tento Sadzobník je určený na výpočet autorskej odmeny za udelenie súhlasu/licencie na použitie chránených hudobných diel verejným vykonaním alebo verejným prenosom prostredníctvom technických zariadení pri hudobných produkciách, podujatiach a vystúpeniach ako napr. koncerty, festivaly, plesy, tanečné podujatia, firemné, reprezentačné a propagačné podujatia, diskotéky, tanečné zábavy, šou a pod.

Koncerty, hudobné produkcie, podujatia a vystúpenia s použitím populárnej a inej hudby: zahŕňajú použitie diel všetkých hudobných žánrov okrem výhradne vážneho a/alebo jazzového hudobného žánru.

Koncerty, hudobné produkcie, podujatia a vystúpenia s použitím zmiešanej hudby: zahŕňajú použitie diel akéhokoľvek hudobného žánru v kombinácii s vážnym alebo jazzovým hudobným žánrom.

B.  Koncerty a iné hudobné produkcie, podujatia a vystúpenia s použitím výhradne vážnej a/alebo jazzovej hudby

Tento Sadzobník je určený na výpočet autorskej odmeny za udelenie súhlasu/licencie na použitie chránených hudobných diel verejným vykonaním alebo verejným prenosom prostredníctvom technických zariadení pri hudobných produkciách, podujatiach a vystúpeniach z oblasti vážnej a/alebo jazzovej hudby (ako napr. koncerty, komorné koncerty, vystúpenia speváckych zborov, cykly a pod.).

Tento Sadzobník sa nevzťahuje na použitie hudobných diel v oblasti iných hudobných žánrov a na zmiešané hudobné produkcie (tzn. kombinácia jazzových a/alebo vážnych diel s dielami iných hudobných žánrov).

C.  Ostatné hudobné produkcie – osobitný typ použitia/podujatia

Tento Sadzobník je určený na výpočet autorskej odmeny za udelenie súhlasu/licencie na použitie chránených hudobných diel naživo predvádzaných výkonnými umelcami alebo prostredníctvom technických zariadení pri iných hudobných produkciách, podujatiach a vystúpeniach neuvedených v časti A. a B. tohto Sadzobníka – tzv. osobitný typ použitia/podujatia.

Sem patria nasledovné typy použitia/podujatia:

·      verejné súťažné a exhibičné podujatia

·      súťažné podujatie s priebežným podkresovým použitím hudby

·      verejná projekcia audiovizuálnych záznamov

·      lekcie kondičného cvičenia

·      tanečné kurzy

·       kultúrno-spoločenské podujatie s kombinovanou alebo reprodukovanou hudobnou produkciou na voľnom priestranstve bez vstupného

·      koncert populárnej a/alebo vážnej hudby na voľnom priestranstve bez vstupného

·      reprodukovaná hudba na voľnom priestranstve bez vstupného (napr. tanečné vystúpenie, šou, zábava)

·      cirkusová produkcia s použitím hudby (mobilné šapito) a pod.

·      erotické vystúpenie (striptíz) a pod.

·      módna, kadernícka, vizážistická a podobná prehliadka/súťaž s použitím hudby

·      reklamný stánok s predvádzaním produktov (napr. na podporu značky, predaja, kampane a pod.)

·      platený občiansky alebo cirkevný obrad s použitím chránenej hudby

·      verejné zhromaždenie, sprievod, defilé s použitím hudby

·      hudba predvádzaná výkonným umelcom v gastronomickom zariadení bez vstupného (hudba na počúvanie bez tanca v reštaurácii, kaviarni a pod.)

·      reprodukovaná hudba v rámci recepcie, koktailu, banketu a podobných spoločenských podujatí

·      hudba na vernisáži umeleckej alebo vzdelávacej výstavy, v rámci prestávok počas konferencií, prednášok a pod.

·      reprodukovaná hudba na komerčnej výstave

 

II.     Prostredníctvom technických zariadení

Tento Sadzobník je určený na výpočet autorskej odmeny za udelenie súhlasu/licencie na použitie chránených hudobných diel verejným prenosom prostredníctvom technických zariadení (ako napr. rozhlasový alebo televízny prijímač, CD/DVD/Blue-ray prehrávač, hudobný automat, PC, tablet, smartfón a pod.) v prevádzkach a zariadeniach obchodu a služieb alebo v iných priestoroch (ako napr. reštauračné, pohostinské a občerstvovacie zariadenia, ubytovacie zariadenia, rekreačné prevádzky alebo areály, obchody, prevádzky služieb, dopravné prostriedky a pod.).

 

V tomto Sadzobníku nájdete napr.:

Hudba na počúvanie (bez tanca) reprodukovaná technickým zariadením:

Zvukový prijímač alebo prehrávač (rozhlasový prijímač, magnetofón, gramofón, CD prehrávač, hudobná veža a pod.):

·      v pohostinskom a občerstvovacom zariadení (reštaurácia, jedáleň, hostinec, bufet, výčap, kaviareň, bistro, espresso, cukráreň, vináreň, viecha, bar a pod.)

·      v spoločenskom priestore ubytovacieho, zdravotníckeho zariadenia s ubytovaním

·      v ubytovacom priestore (izba pre hostí) ubytovacieho (hotel, motel, botel, penzión, ubytovňa a pod.) alebo zdravotníckeho zariadenia s ubytovaním

Zvukovo-obrazový prijímač alebo prehrávač (televízny prijímač, videoprehrávač, PC a pod.):

·      v pohostinskom a občerstvovacom zariadení (reštaurácia, jedáleň, hostinec, bufet, výčap, kaviareň, bistro, espresso, cukráreň, vináreň, viecha, bar a pod.)

·      v spoločenskom priestore ubytovacieho (hotel, motel, botel, penzión, ubytovňa a pod.) alebo zdravotníckeho zariadenia s ubytovaním

·      v ubytovacom priestore (izba pre hostí) ubytovacieho zariadenia (hotel, motel, botel, penzión, ubytovňa a pod.) alebo zdravotníckeho zariadenia s ubytovaním

Veľkoplošná obrazovka v interiéri alebo v exteriéri

Hudba reprodukovaná ľubovoľným technickým zariadením:

·      vo výťahu, na toaletách             

·      na športovom štadióne

·      v rekreačnej prevádzke alebo areáli (kúpalisko, plaváreň, klzisko, areál zimných športov a pod.)

·      v stálej predajni obchodu (vrátane obchodných domov)

·      na čerpacej stanici pohonných hmôt

·      v múzeách, galériách a na umeleckých a vzdelávacích (nekomerčných) výstavách

·      v areáli pravidelne opakovaných predajných podujatí (burza, trhovisko a pod.)

·      v autobuse, nájomnom automobile, inom dopravnom prostriedku pozemnej osobnej dopravy (vlak), v lietadle

·      v prevádzke služieb (kaderníctvo, kozmetika, pedikúra, sauna, opravovne, požičovne, cestovné, stávkové kancelárie a pod.)

·      v čakárni, hale, na recepcii pri poskytovaní služieb

·      vo veľkokapacitných garážach a parkoviskách

·      v prevádzke vybraných špeciálnych služieb: erotický salón, peep-show a pod.

·      v herniach a v kasínach               

·      pohyblivým reklamným zariadením (propagačné auto s reproduktormi a pod.)

·      telefónom z účastníckej telefónnej ústredne alebo ako platená audiotextová linka

·      telefónom v rámci ostatných platených audiotextových služieb              

·      prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželania a pod.)  

·      v školskom rozhlase (prestávkový program)    

·      pri jarmočnej a lunaparkovej atrakcii (kolotoč, strelnica,  tobogan, autodróm a pod.)

·      a ďalšie               

Hudba z CD hudobných automatov (HA) len na počúvanie

Hudba z DIG (napr. MP3) hudobných automatov (výroba rozmnoženín a verejné predvádzanie hudobných diel) len na počúvanie         

 

III.    V divadelných predstaveniach (ozvučenie dramatických diel tzv. výberom hudby – archívnymi dielami)

·       ozvučenie dramatických diel tzv. výberom hudby - archívnymi dielami

 

IV.    Rozhlasovým a televíznym vysielaním

V.     Prostredníctvom elektronických komunikačných sietí (napr. internet)

·       sprístupňovanie rozhlasového a/alebo televízneho vysielania

·       použitie hudby v rámci komerčne využívaných web stránok

o   hudba má podstatný význam pre web stránku, napr. reklamy hudobných nosičov, internetové hitparády

o   prísluchové a podkresové použitie hudby

·       použitie hudby v rámci nekomerčne využívaných web stránok, napr. informačné, vedecké, školské

·      ringtóny

·      sprístupňovanie hudobných diel na web stránkach sťahovaním zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok hudobných diel za poplatok do pamäťových médií

 

 

 

 

VI.     Výrobou a šírením zvukových a zvukovo-obrazových nosičov (záznamov)

·       výroba a rozmnožovanie zvukových záznamov hudobných diel na nosičoch CD, MC, LP a pod.

·       rozmnožovanie zvukovo-obrazových záznamov s hudbou na nosičoch DVD, CD ROM a pod.

·       rozmnožovanie zvukovo-obrazových záznamov súkromnej povahy zo svadby, stužkovej, z rodinnej slávnosti a pod.

·       vyhotovenie tzv. pracovnej rozmnoženiny hudobných diel pre diskdžokejov, inštruktorov fitnes centier a tanečných škôl

 

VII.     Káblovou retransmisiou a prevádzkovaním spoločných televíznych antén