Usporiadatelia verejných podujatí s hudbou

1.         Čo je verejné predvedenie/vykonanie diela?

2.         Ako mám postupovať, ak chcem organizovať verejné podujatie s hudbou? 

3.         Ako je potrebné vyplniť Zoznam predvedených hudobných diel (playlist)?

4.         Mám uzavretú Hromadnú licenčnú zmluvu so SOZA. Akým spôsobom mám nahlásiť SOZA zmeny?

5.         Poslal som vám naskenovanú Hromadnú licenčnú zmluvu e-mailom, prečo ju musím poslať aj poštou?

6.         Ako mám postupovať, ak sa rozhodnem pre nepriazeň počasia plánované a SOZA nahlásené verejné kultúrne podujatie zrušiť?

7.         Prečo mám zaplatiť autorské odmeny, ak nevyberám vstupné alebo som v strate?

8.         Musím platiť autorské odmeny SOZA, ak som už zaplatil aj spevákovi, kapele alebo DJ-ovi?

9.         Prečo mám platiť autorské odmeny, ak ide o charitatívnu akciu, benefičné podujatie?

10.       Licencuje SOZA aj svadby a pohreby?

11.       Je potrebné platiť za stužkové slávnosti?

12.       Kedy škola nemusí platiť za podujatie s hudbou, ktoré sama zorganizuje?

13.       Musí SOZA platiť usporiadateľ firemného večierka?

14.       Licencuje SOZA aj mikulášske, vianočné večierky a pod.?

15.       Chcem organizovať ples, musím za to zaplatiť SOZA?

16.       Je potrebné oznamovať SOZA predvedenie hudobných diel aj v prípade, keď sú na programe verejného kultúrneho podujatia iba nechránené diela?

 

 

1.         Čo je verejné predvedenie/vykonanie diela?

Za verejné predvedenie/vykonanie diela sa považuje akékoľvek predvedenie/vykonanie diela na mieste, kde je alebo môže byť prítomná verejnosť, alebo na mieste, ktoré síce nie je prístupné verejnosti, ale kde je prítomné podstatné množstvo osôb mimo bežného rodinného kruhu a kruhu najbližších osobných známych.

 

2.         Ako mám postupovať, ak chcem organizovať verejné podujatie s hudbou?

Ako usporiadateľ ste povinný:

 

a)         oznámiť mestskému alebo obecnému úradu, na území ktorého sa hudobná produkcia má konať, zámer usporiadať podujatie (v zmysle ustanovenia § 3 zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov);

 

b)         zaslať na adresu SOZA 2 x vyplnené tlačivo pred začatím používania hudobných diel. Tlačivo zmluvy nájdete na web stránke SOZA www.soza.sk (Informácie pre používateľov hudobných diel) alebo vám ho na požiadanie zašleme (02/50 20 27 25 – 28, e-mail: produkcie@soza.sk). SOZA zmluvu zaregistruje a 1 potvrdený exemplár vám zašle naspäť. Na základe vami vyplnenej zmluvy SOZA vystaví faktúru podľa platného Sadzobníka SOZA. Pri živej hudobnej produkcii treba zaslať najneskôr do 7 dní po podujatí (playlist) do SOZA ako podklad na vyúčtovanie autorských odmien.

 

3.         Ako je potrebné vyplniť Zoznam predvedených hudobných diel (playlist)?

Zoznam je nevyhnutné vyplniť čo najpresnejšie a čitateľne. Je potrebné uviesť usporiadateľa, celé názvy jednotlivých predvedených skladieb, počet ich predvedení, údaj o autorstve, či išlo o hudbu predvádzanú naživo, alebo o hudbu reprodukovanú, miesto a dátum konania verejného kultúrneho podujatia.

 

4.         Mám uzavretú Hromadnú licenčnú zmluvu so SOZA. Akým spôsobom mám nahlásiť SOZA zmeny?

Akékoľvek zmeny údajov súvisiacich so zmluvou ste sa ako používateľ zaviazali písomne oznámiť v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa, keď ste sa dozvedeli o týchto zmenách, alebo odo dňa, keď ste museli byť o nich informovaný, a to podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastala skôr. Je preto potrebné na adresu SOZA doručiť list, ktorý bude obsahovať označenie odosielateľa, zmluvnej strany Hromadnej licenčnej zmluvy a údajov súvisiacich so zmluvou, ktorých sa zmena týka.

 

5.         Poslal som vám naskenovanú Hromadnú licenčnú zmluvu e-mailom, prečo ju musím poslať aj poštou?

Pre Hromadnú licenčnú zmluvu je zákonom predpísaná písomná forma, čo znamená, že licenčná zmluva musí byť za obe zmluvné strany podpísaná konajúcou osobou alebo zaručeným elektronickým podpisom konajúcej osoby. Podpisom sa rozumie napísanie mena a priezviska konajúcej osoby na Hromadnú licenčnú zmluvu, čo naskenovaná Hromadná licenčná zmluva zaslaná prostredníctvom e-mailu nespĺňa, teda by nešlo o platné uzavretie zmluvy.

 

6.         Ako mám postupovať, ak sa rozhodnem pre nepriazeň počasia plánované a SOZA nahlásené verejné kultúrne podujatie zrušiť?

Po oznámení o zrušení verejného kultúrneho podujatia obecnému alebo mestskému úradu treba bezodkladne zaslať SOZA poštou originál oznámenia s potvrdeným doručením obecnému alebo mestskému úradu spolu so žiadosťou o zrušenie zmluvy na konkrétne verejné kultúrne podujatie, ktoré sa nebude konať. Ak sa takéto oznámenie voči SOZA robí v krátkom časovom úseku pred konaním verejného kultúrneho podujatia, je potrebné okrem doručenia prostredníctvom pošty zaslať vyššie uvedené dokumenty i prostredníctvom e-mailu.  

 

7.         Prečo mám zaplatiť autorské odmeny, ak nevyberám vstupné alebo som v strate?

Ak na verejnom kultúrnom podujatí boli predvedené alebo vykonané hudobné diela, majú ich autori a vydavatelia právo na odmenu za ich použitie. Ekonomický výsledok usporiadateľa nie je z hľadiska autorského zákona kritériom pri posudzovaní výšky autorskej odmeny.

 

8.         Musím platiť autorské odmeny SOZA, ak som už zaplatil aj spevákovi, kapele alebo DJ-ovi?

Odmenu výkonnému umelcovi (spevákovi, kapele, DJ-ovi) platíte za to, že u vás bude vystupovať, spievať, hrať, baviť hostí. Autorské odmeny, ktoré platíte SOZA, sú určené autorom a vydavateľom, tvorcom skladieb, ktoré vami pozvaná kapela interpretuje alebo sú nahraté na nosičoch, ktoré predvádza DJ.

 

9.         Prečo mám platiť autorské odmeny, ak ide o charitatívnu akciu, benefičné podujatie?

SOZA zastupuje autorov a vydavateľov hudobných diel, pre väčšinu ktorých je tvorba hudobných diel podstatnou zložkou ich celkových príjmov. Je preto spravodlivé, aby dostávali odmenu za svoju prácu, resp. tvorbu bez ohľadu na druh podujatia, na ktorom sa nimi vytvorené hudobné diela používajú, napomáhajúc realizácii cieľov podujatia, či už ide o zábavu, alebo pomoc iným.

 

10.       Licencuje SOZA aj svadby a pohreby?

V prípade, že ide o bezplatné občianske a cirkevné obrady, sa v zmysle výnimky z autorského zákona súhlas autora na použitie hudobných diel nevyžaduje a nevzniká povinnosť uhradiť autorskú odmenu.

 

11.       Je potrebné platiť za stužkové slávnosti?

Výbor SOZA sa v prípade maturitných stužkových slávností rozhodol vzhľadom na ich osobitý spoločenský charakter, že SOZA nebude licencovať tento druh verejného kultúrneho podujatia. Výbor SOZA tak urobil aj napriek tomu, že zákon oprávňuje SOZA vyberať autorské odmeny za použitie chránených hudobných diel na maturitných stužkových slávnostiach, keďže maturitné stužkové slávnosti sú verejným kultúrnym podujatím. Rovnako klasifikujú maturitné stužkové slávnosti a ich obdoby i iné organizácie chrániace práva autorov hudobných diel v EÚ.

 

12.       Kedy škola nemusí platiť za podujatie s hudbou, ktoré sama zorganizuje?

V zmysle výnimky z autorského zákona sa na použitie hudobných diel nevyžaduje súhlas autorov a vydavateľov, ak ide o

 

a)         bezplatné školské predstavenie a

 

b)         účinkujúcimi sú deti, žiaci, študenti alebo učitelia školy.

 

Za takéto použitie hudobných diel nevzniká ani povinnosť uhradiť autorskú odmenu.

 

13.       Musí SOZA platiť usporiadateľ firemného večierka?

Firemný večierok spadá do klasifikácie verejného kultúrneho podujatia, preto je v zmysle platného autorského zákona každý organizátor firemného večierka, na ktorom budú používané hudobné diela, povinný vopred získať licenciu (súhlas) na použitie hudobných diel a zaplatiť prostredníctvom SOZA autorské odmeny autorom a vydavateľom používaných hudobných diel.

 

14.        Licencuje SOZA aj mikulášske, vianočné večierky a pod.?

Za verejné podujatie sa považuje akékoľvek predvedenie/vykonanie diela na mieste, kde je alebo môže byť prítomná verejnosť, alebo na mieste, ktoré síce nie je prístupné verejnosti, ale kde je prítomné podstatné množstvo osôb mimo bežného rodinného kruhu a kruhu najbližších osobných známych. Medzi takéto podujatia patria aj večierky a zábavy vianočného obdobia (napr. mikulášske, štefanské, silvestrovské a pod.), ak je použitá chránená hudba, či už živá, alebo reprodukovaná. V zmysle platného autorského zákona je teda každý usporiadateľ takýchto večierkov a zábav povinný vopred získať licenciu/súhlas na verejné použitie hudobných diel a zaplatiť prostredníctvom SOZA autorské odmeny autorom a vydavateľom používaných hudobných diel. V prípade, že je mikulášsky, vianočný alebo podobný večierok usporiadaný ako bezplatné školské predstavenie, v ktorom účinkujú výhradne žiaci, študenti alebo učitelia školy, SOZA si autorské odmeny nenárokuje (zákonná licencia).

 

15.       Chcem organizovať ples, musím za to zaplatiť SOZA?

Za verejné podujatie sa považuje akékoľvek predvedenie/vykonanie diela na mieste, kde je alebo môže byť prítomná verejnosť, alebo na mieste, ktoré síce nie je prístupné verejnosti, ale kde je prítomné podstatné množstvo osôb mimo bežného rodinného kruhu a kruhu najbližších osobných známych. Medzi takéto podujatia patria aj plesy, bály či fašiangové zábavy. V zmysle platného autorského zákona je teda každý usporiadateľ takýchto plesov a tanečných zábav, na ktorých budú znieť chránené živé alebo reprodukované hudobné diela, povinný vopred získať licenciu na verejné použitie hudobných diel uzatvorením Hromadnej licenčnej zmluvy a zaplatiť prostredníctvom SOZA autorské odmeny autorom a vydavateľom používaných hudobných diel.

 

16.       Je potrebné oznamovať SOZA predvedenie hudobných diel aj v prípade, keď sú na programe verejného kultúrneho podujatia iba nechránené diela?

Bez ohľadu na povahu hudobných diel je pri verejnom predvedení hudobných diel v zmysle autorského zákona usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia povinný pred uskutočnením podujatia informovať SOZA (najlepšie formou vyplneného tlačiva Hromadnej licenčnej zmluvy) o programe podujatia a hudobných dielach, ktoré budú predvedené, v rozsahu:

 

a)         názov hudobného diela a

 

b)         údaj o autorstve.

 

V prípade nesplnenia si vyššie uvedenej povinnosti platí zákonný predpoklad, že práva k predvádzaným hudobným dielam sú spravované SOZA. Ak budú predvádzané hudobné diela, práva ku ktorým spravuje SOZA, je potrebné, aby usporiadateľ uzavrel so SOZA Hromadnú licenčnú zmluvu.