Usporiadatelia verejných podujatí s hudbou

Verejné podujatie

Za verejné predvedie/vykonanie sa považuje akékoľvek predvedenie/vykonanie diela na mieste, kde je alebo môže byť prítomná verejnosť, alebo na mieste, ktoré síce nie je prístupné verejnosti, ale kde je prítomné podstatné množstvo osôb mimo bežného rodinného kruhu a kruhu najbližších osobných známych.

Ako je potrebné postupovať?

Usporiadateľ je povinný:

  • zaslať na adresu SOZA (nie inšpektora) 2x vyplnené tlačivo Hromadnej licenčnej zmluvy minimálne 30 dní pred začatím používania hudobných diel. SOZA zmluvu zaregistruje a 1 potvrdený exemplár vám zašle naspäť. Na základe vami vyplnenej zmluvy SOZA vystaví faktúru podľa platného Sadzobníka SOZA. Autorskú odmenu neuhrádzajte bez faktúry;
  • pri živej hudobnej produkcii treba zaslať Zoznam predvedených hudobných diel do SOZA ako podklad na vyúčtovanie autorských odmien najneskôr do 7 dní po podujatí; v prípade, že zoznam diel v uvedenej lehote do SOZA nedodáte, je zákonný predpoklad, že práva na verejné vykonanie k predvedeným dielam spravuje SOZA, kým sa nepreukáže opak;
  • oznámiť mestskému alebo obecnému úradu, na území ktorého sa hudobná produkcia má konať, zámer usporiadať podujatie, v zmysle ustanovenia § 3 zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov.

Pri nepravidelnom používaní hudobných diel v rámci opakujúceho sa podujatia je potrebné po uzavretí Hromadnej licenčnej zmluvy so SOZA zaslať SOZA do 15 dní po skončení štvrťroka (príp. mesiaca) vyplnené Hlásenie o použití hudobných diel.

V prípade, že usporiadate viac ako jedno podujatie, napr. koncertnú šnúru, turné a pod., zašlite do SOZA spolu s Hromadnou licenčnou zmluvou aj vyplnené tlačivo Príloha k Hromadnej licenčnej zmluve.

 

Sadzobník

Sadzby autorských odmien sú stanovené v Sadzobníku SOZA. Druh verejnej hudobnej produkcie (napr. benefičné, charitatívne podujatie) alebo jej hospodársky výsledok (zisk, strata) nemá vplyv na výšku autorského honoráru, ktorý SOZA vypočíta.

Zrušená alebo zmenená hudobná produkcia

Každú zmenu treba ihneď písomne nahlásiť SOZA. Ak sa podujatie zruší, je potrebné SOZA bezodkladne zaslať potvrdenie mestského alebo obecného úradu o dôvode zrušenia ako ajVýpoveď Hromadnej licenčnej zmluvy.

Inšpektori SOZA

Pre SOZA pracujú v teréne inšpektori, ktorí kontrolujú, či používatelia hudby majú súhlas na použitie hudobných diel, teda, či majú so SOZA uzavretú Hromadnú licenčnú zmluvu. Inšpektor SOZA sa preukáže preukazom s fotografiou a plnou mocou. Inšpektori nie sú oprávnení vyberať autorské honoráre v hotovosti.

Používanie hudobných diela bez uzatvorenia licenčnej zmluvy

Ak SOZA zistí, že usporiadateľ verejného podujatia s hudbou nemá uzatvorenú Hromadnú licenčnú zmluvu, bude žiadať o vydanie bezdôvodného obohatenia (v zmysle ustanovenia § 81 ods.1 písm. i) zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)) vo výške stanovenej podľa platného Sadzobníka SOZA. Súčasne podá podnet na prejednanie priestupku na úseku kultúry podľa ustanovenia § 32 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, prípadne podnet na začatie trestného stíhania za trestný čin porušovania autorského práva podľa ustanovenia § 283 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

Ďalšie informácie vám poskytneme:
na tel. čísle: 02/ 50202725 alebo 02/ 50202744, e-mail: podujatie@soza.sk, fax: 02/50202725