Majitelia prevádzok, v ktorých znie hudba z technického zariadenia

Ako je potrebné postupovať ?

Majiteľ alebo prevádzkovateľ je povinný zaslať na adresu SOZA (nie inšpektora) Hromadnú licenčnú zmluvu minimálne 30 dní pred nainštalovaním technického zariadenia v prevádzke. SOZA Hromadnú licenčnú zmluvu zaregistruje a 1 potvrdený exemplár zašle naspäť. Na základe vyplnenej zmluvy SOZA vystaví faktúru podľa platného Sadzobníka SOZA. Autorskú odmenu neuhrádzajte bez faktúry.

K Hromadnej licenčnej zmluve je potrebné priložiť fotokópiu obchodného, alebo živnostenského registra. V prípade, že ste platiteľom DPH, priložte k zmluve aj fotokópiu osvedčenia o registrácii pre daň z pridanej hodnoty.

Používatelia hudobných diel - majitelia technických zariadení (t.j. rádií, TV prijímačov a pod.), ktorí majú so SOZA uzavretú Hromadnú licenčnú zmluvu (HLZ) na dobu neurčitú a nedošlo k žiadnej zmene, nemusia každoročne posielať SOZA nové tlačivo HLZ. SOZA automaticky posiela faktúry v priebehu roka, preto Vás prosíme, neuhrádzajte autorské honoráre, kým vám nebude faktúra doručená.

 

V prípade, že došlo k odstráneniu technického zariadenia z prevádzky, k zrušeniu prevádzky, prípadne k ukončeniu podnikania je potrebné ihneď písomne zmenu nahlásiť SOZA na tlačive Výpoveď zmluvy.

 

V prípade, že ste majiteľom alebo prevádzkovateľom viacerých prevádzok, zašlite do SOZA spolu s Hromadnou licenčnou zmluvou aj vyplnenú Prílohu k Hromadnej licenčnej zmluve.

Sadzobník

Základné sadzby autorskej odmeny sú presne stanovené v Sadzobníku SOZA.

Inšpektori SOZA

Pre SOZA pracujú v teréne inšpektori, ktorí kontrolujú, či používatelia hudby majú súhlas na použitie hudobných diel, teda či majú so SOZA uzavretú Hromadnú licenčnú zmluvu. Inšpektor SOZA sa preukáže preukazom s fotografiou a plnou mocou. Inšpektori nie sú oprávnení vyberať autorské honoráre v hotovosti.

Používanie hudobných diela bez uzatvorenia licenčnej zmluvy

Ak SOZA zistí, že majiteľ alebo prevádzkovateľ prevádzky, v ktorej znie hudba z technického zariadenia nemá uzatvorenú Hromadnú licenčnú zmluvu so SOZA, bude SOZA žiadať o vydanie bezdôvodného obohatenia (§81 ods.1, písm.i Autorského zákona) vo výške stanovenej podľa platného Sadzobníka SOZA. Súčasne podá podnet na prejednanie priestupku na úseku kultúry podľa §32 zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, prípadne podnet na začatie trestného stíhania za trestný čin porušovania autorského práva podľa § 283 Trestného zákona.

Zľavy

SOZA môže poskytnúť majiteľovi alebo prevádzkovateľovi zľavu až do výšky 30% zo základnej sadzby, no iba v prípade, že splní súčasne všetky nasledovné podmienky:

  • doručí SOZA 2x vyplnené tlačivo Hromadnú licenčnú zmluvu najmenej 30 dní pred použitím hudobných diel
  • platil v minulosti faktúry v lehote splatnosti
  • zaplatí vymeraný autorský honorár v lehote splatnosti faktúry

Pri nedodržaní uvedených podmienok nárok na zľavu nevznikne, resp. zanikne.

Koncesionárske poplatky nie sú autorské odmeny platené SOZA

Majiteľ rozhlasového alebo televízneho prijímača platí koncesionárske poplatky RTVS podľa zákona o koncesionárskych poplatkoch č.212/95 Z.z. v znení neskorších noviel. Sú to príjmy tejto inštitúcie a s autorským právom nijako nesúvisia. Autorské honoráre platia používatelia autorom hudobných diel prostredníctvom SOZA.

 

Ďalšie informácie ako aj návrh Hromadnej licenčnej zmluvy vám poskytneme: na tel. čísle: 02/50202726, e-mail: technika@soza.sk, fax: 02/50202725