Majitelia prevádzok, v ktorých znie hudba z technického zariadenia

 

 

Ako postupovať, ak sú hudobné diela reprodukované technickým zariadením v prevádzkach, ako sú bar, reštaurácia, kaderníctvo, fitnescentrum a pod.?

 

Postup získania licencie / súhlasu

 

 

Je potrebné mať licenciu a uhrádzať autorské odmeny, aj keď rozhlasový alebo televízny prijímač, z ktorého hudba v prevádzke znie, je osobným vlastníctvom môjho zamestnanca?

 

Áno, autorské odmeny sa uhrádzajú za verejné šírenie hudobných diel v prevádzke bez ohľadu na to, kto je vlastníkom zariadenia, prostredníctvom ktorého sa hudobné diela v prevádzke verejne šíria.

 

 

Prečo mám zaplatiť za rádio a TV v mojej prevádzke rok vopred, nemožno to urobiť až na konci roka, keď bude isté, že som ich na reprodukciu hudby naozaj používal?

 

Podľa autorského zákona každý používateľ hudobných diel musí mať od nositeľov práv súhlas na používanie hudobných diel vopred, a to na základe uzavretej Hromadnej licenčnej zmluvy. Ide o licenciu, teda možnosť používať legálne hudobné diela na verejné šírenie vo vašej prevádzke, pričom podmienkou splatnosti príslušnej autorskej odmeny nie je, či túto možnosť plne alebo čiastočne využijete počas obdobia, na ktoré sa licencia udeľuje.

 

 

Keď púšťam vo svojej reštaurácii (vo verejnosti prístupnom priestore) hudbu, napr. z rádia alebo z TV, a platím koncesionárske poplatky, nemusím platiť SOZA?

 

Koncesionárske poplatky sú úhradou za služby poskytované verejnosti Rozhlasom a televíziou Slovenska v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania. SOZA vyberá autorské odmeny určené pre autorov a vydavateľov, ktorí vami používané hudobné diela vytvorili.

 

 

Prečo mám platiť SOZA za televízor alebo rádio v prevádzke, keď už SOZA platí RTVS a ďalšie televízne stanice?

 

Licenčné zmluvy SOZA s televíznymi a rozhlasovými vysielateľmi poskytujú súhlas na použitie hudobných diel vo vysielaní konkrétnej televíznej alebo rozhlasovej stanice. Nezahŕňajú súhlas na verejné šírenie hudobných diel ďalej vami v priestoroch vašej prevádzky, preto ide o rovnaký prípad, ako keď v prevádzke šírite verejne hudobné diela z CD, DVD atď., a teda ste povinný získať na takéto použitie súhlas prostredníctvom uzavretia Hromadnej licenčnej zmluvy a zaplatením príslušnej sumy autorskej odmeny.

 

 

Už som zaplatil za televíziu, rádio, CD prehrávač v prevádzke inému kolektívnemu správcovi (SLOVGRAM, OZIS). Prečo mám platiť ešte SOZA?

 

Aby ste mohli vo svojej prevádzke púšťať hudobné diela z rozhlasových alebo televíznych prijímačov, prípadne z CD nosičov a pod., je potrebné získať súhlas autorov a vydavateľov, ktorý vám nemôže poskytnúť iný kolektívny správca, iba SOZA. Ďalšie práva, ktoré vyplývajú z autorského zákona, ako sú práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, zastupujú na území SR ochranné organizácie SLOVGRAM a OZIS, ktoré vyberajú odmeny za tieto druhy práv v súlade s oprávnením udeleným Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.