Pre príjem honorárov od SOZA je potrebné nahlásiť číslo účtu prostredníctvom tlačiva Nahlásenie čísla účtu, ak ste tak doteraz neurobili.

Toto tlačivo sa používa aj v prípade zmeny bankového spojenia.

 

Upozornenie!

Do 31.12.2015  SOZA odmeny autorom nezdaňovala, autori si ich všetky sami vysporiadali v daňovom priznaní.

S účinnosťou od 01.01.2016 je SOZA povinná všetky autorské odmeny, ktoré vypláca svojim autorom a vydavateľom - fyzickým osobám zo zdrojov v tuzemsku, zdaňovať zrážkovou daňou so sadzbou 19 %.

Uvedená zrážková daň sa netýka autorských odmien vyplácaných dedičom. Novela Zákona zároveň umožňuje autorom a vydavateľom – fyzickým osobám, ktorým plynú autorské odmeny prostredníctvom SOZA (výlučne zo zdrojov v tuzemsku) rozhodnúť sa, či zrážku dane z príjmu z autorských odmien vykoná SOZA, alebo si autor sám odvedie daň z tohto príjmu v daňovom priznaní.

Ak sa autor rozhodne pre druhú možnosť, je tento postup potrebné vopred písomne dohodnúť medzi autorom a SOZA, čiže daňovníkom a platiteľom dane.

Ďalšie detaily sú súčasťou dokumentu Informácia o novele zákona o dani z príjmov.

Nahlásenie čísla účtu 

Informácia o novele zákona

Dohoda o výplate odmeny bez uplatnenia zrážkovej dane

Dohoda o ukončení dohody o neuplatnení zrážkovej dane