Ako je potrebné postupovať v prípade záujmu o vyplatenie autorských honorárov za verejné šírenie vašich hudobných diel na území SR prostredníctvom SOZA ?

Je potrebné vyplniť tlačivo:

1) Žiadosť zmluvne nezastupovaného nositeľa práv o vyplatenie autorskej odmeny za verejné šírenie hudobných diel na území SR (pozn: v prípade záujmu ostatných nezastupovaných spoluautorov o vyplatenie autorských honorárov je potrebné, aby každý zo spoluautorov podal žiadosť osobitne, do žiadosti uvádzajte názvy hudobných diel, nie zvukových nosičov)

2) Nahláška diela, SOZA môže akceptovať  iba podpísaný originál tlačiva (tlačivo na požiadanie zašle Oddelenie domácej dokumentácie: domace@soza.sk, 02/50 20 27 80, 02/50 20 27 29),

  • nahlášku je potrebné vypísať samostatne na každé jedno hudobné dielo, za ktoré chcete od SOZA vyúčtovať honoráre, .
  • ak má hudobné dielo viacerých autorov hudby / textu, každý z nich by mal na SOZA zaregistrovať nahlášku diela za svoju zložku hudobného diela, pričom na nahláške je povinný uviesť aj ostatných oprávnených držiteľov práv.

Vyúčtovanie honorárov

Vyúčtovanie honorárov pre nezastupovaných autorov prebieha zvyčajne v decembri nasledujúceho roka od doručenia žiadosti. SOZA môže vyúčtovať autorské honoráre 3 roky spätne od podania žiadosti.

Autorské odmeny za použitie hudobných diel v oblasti výroby a rozmnožovania zvukových  a zvukovo-obrazových nosičov (tzv. mechanické práva)

SOZA nemá právo v mene nezastupovaných autorov udeliť výrobcom súhlas na použitie diel v oblasti výroby a rozmnožovania zvukových a zvukovo-obrazových nosičov,  a preto ani nevyberá autorské odmeny za použitie hudobných diel uvedeným spôsobom. V tomto prípade je výrobca zvukových a zvukovo-obrazových nosičov v zmysle autorského zákona povinný získať písomný súhlas autora  a dohodnúť si s ním vysporiadanie majetkových práv individuálne (zákon pripúšťa aj bezodplatnú licenciu). Ak sa autor medzitým stane členom SOZA, licencia SOZA nahradí dohodu medzi výrobcom a autorom v plnom rozsahu, bez nároku na retroaktivitu pri reklamáciách.

Viac informácií, týkajúcich sa registrácie diel na tel.č.: 02/50 20 27 80, 
02/50 20 27 29, e-mail: domace@soza.sk

Ak má nezastupovaný autor uzatvorenú zmluvu o zastupovaní svojich hudobných diel so svojím vydavateľom, aké sú jeho povinnosti voči SOZA?

V prípade, že vydavateľ, s ktorým má autor uzatvorenú zmluvu o zastupovaní svojich hudobných diel, je členom SOZA, všetky náležitosti vyplývajúce z autorského zákona rieši SOZA priamo s vydavateľom.

Akým spôsobom sa nezastupovaný autor, ktorý má v SOZA registrované hudobné diela, dostane k zoznamu svojich registrovaných hudobných diel?

Zoznam registrovaných hudobných diel, v ktorých je autor vedený ako nositeľ práv, mu SOZA poskytne na požiadanie.

Môže autor nezastupovaný SOZA požiadať o vyplatenie autorských odmien prostredníctvom SOZA? Ako má postupovať?

Áno, ale iba v oblasti povinnej kolektívnej správy práv. Nezastupovaný autor musí písomne požiadať SOZA o vyplatenie autorských odmien. Na to je potrebné včas nahlásiť SOZA jednotlivé hudobné diela a požiadať o ich vyplatenie vyplnením tlačiva Žiadosť zmluvne nezastupovaných nositeľov práv o vyplatenie autorskej odmeny. Žiadosť zmluvne nezastupovaného autora o vyúčtovanie autorských odmien môže nezastupovaný autor podať v priebehu aktuálneho kalendárneho roka, najneskôr do 15. 11. aktuálneho kalendárneho roka. Autorské odmeny pre nezastupovaných autorov sú autorom, ktorí podali žiadosti do 15. 11. aktuálneho kalendárneho roka, vyúčtovávané v decembri aktuálneho kalendárneho roka v rozsahu hlásení používateľov a usporiadateľov prijatých SOZA. V prípade, že autor podá svoju žiadosť po tomto termíne, teda po 15. 11. aktuálneho kalendárneho roka, autorské odmeny sú vyúčtované v decembri nasledujúceho kalendárneho roka. O vyúčtovanie autorských odmien pre nezastupovaných autorov je možné požiadať 3 roky spätne od dátumu podania žiadosti. Taktiež je potrebné mať v SOZA nahlásené hudobné diela, za ktoré autor žiada vyplatiť autorské odmeny.

Pre autorské odmeny vybrané od 1. 1. 2016 platí:

Vyúčtovanie autorských odmien za verejné práva je pre nezastupovaných nositeľov práv raz ročne, najneskôr do konca septembra kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom boli autorské odmeny vybraté. Podmienkou vyúčtovania autorských odmien nezastupovaného nositeľa práv v uvedenom termíne je doručenie žiadosti nezastupovaného nositeľa práv o vyplatenie autorských odmien a nahlášok diel najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka, v ktorom sa má vyúčtovanie vykonať. 
 
Ako je potrebné vypĺňať Žiadosť nezastupovaného autora?

Žiadosť zmluvne nezastupovaného autora sa vyplňuje samostatne pre každé hudobné dielo. Je potrebné uviesť názov hudobného diela, informáciu, u ktorých konkrétnych používateľov, napr. rádií, televíznych vysielateľov, a usporiadateľov, napr. usporiadateľov podujatí, koncertov, verejných nedivadelných predstavení, boli hudobné diela použité. V prípade koncertov a podujatí je potrebné uviesť aj dátum, miesto konania a adresu usporiadateľa.

Všetky dôležité informácie získate na tel č. 02/50202717, e-mail reklamacie@soza.sk

Prečo je potrebné do Žiadosti pre nezastupovaného autora uvádzať použitie hudobných diel?

Čo najpresnejšie údaje o použití hudobného diela pomôžu k presnejšej identifikácii tohto hudobného diela v hláseniach používateľov.

Môže nezastupovaný autor žiadať o vyúčtovanie autorských odmien za hudobné diela použité v zahraničí?

Pôsobnosť SOZA v prípade nezastupovaných autorov nesiaha mimo teritória Slovenskej republiky. V prípade záujmu autora o autorské odmeny za použitie jeho hudobných diel v zahraničí musí postupovať individuálne, v zmysle legislatívy príslušného štátu a pravidiel organizácie kolektívnej správy práv, ktorá spravuje autorské odmeny na danom území.