Zoznam neidentifikovaných diel

22.12.2017

Pripravili sme pre vás Zoznam neidentifikovaných diel, ktoré nebolo možné v riadnom termíne vyúčtovať. Diela uvádzame v podobe, v akej boli nahlásené používateľmi. Autorské odmeny za tieto diela nebolo možné prerozdeliť z viacerých dôvodov, medzi najčastejšie patria nepresné, nesprávne alebo chýbajúce údaje v hlásení používateľa alebo nenahlásenie diela či oneskorené nahlásenie zo strany autora.

Ak v tomto zozname nájdete svoje dielo, prosím, vyplňte priložený formulár a zašlite ho na emailovú adresu reklamacie@soza.sk

Môžete
tak spraviť do troch rokov od skončenia kalendárneho roka, v ktorom boli odmeny vybraté. (Rok výberu nájdete v názve zoznamu.)

Na základe vami vyplneného formulára SOZA spracuje vašu reklamáciu týkajúcu sa príslušného vyúčtovacieho obdobia a zároveň, ak je to realizovateľné, vykoná opatrenia, aby v budúcnosti nenastala rovnaká situácia. Napríklad pridaním iného názvu diela do databázy, alebo vytvorením „vzoru párovania“ zohľadňujúceho konkrétny preklep vysielateľa, u ktorého predpokladáme, že v nasledujúcom období bude jeho softvér vaše dielo hlásiť s rovnakým preklepom.

Zoznam neidentifikovaných diel je zverejnený v Informačnom systéme pre autorov (ISpA). Ak ste doposiaľ ISpA nevyužívali, všetky potrebné informácie k aktivácii prístupu nájdete na adrese   http://www.soza.sk/stranka/informačny-system-autorov-ispa

Podrobnejšie vysvetlenie k poskytnutému zoznamu:

SOZA v každom vyúčtovacom období spracúva mnoho miliónov hlásení o použití jednotlivých hudobných diel. Veľkú väčšinu z týchto diel úspešne identifikuje a zabezpečí, že autorská odmena prijatá od používateľa za ich použitie je správne prerozdelená a v podobe autorských honorárov vyúčtovaná medzi jednotlivých nositeľov majetkových práv k týmto dielam.

Z rôznych dôvodov sa to nemusí podariť vždy. Medzi najčastejšie dôvody neúspešného spárovania hlásenia používateľa so zodpovedajúcim dielom v databáze SOZA patria nepresné, nesprávne, alebo chýbajúce údaje v hlásení používateľa a tiež nenahlásenie diela, alebo oneskorené nahlásenie zo strany autora. Platí to rovnako pre domáce, ako aj pre zahraničné diela.

Proces spracovávania hlásení a prerozdeľovanie odmien prebieha automaticky pomocou počítačového programu. Hlásenia následne prechádzajú aj kontrolou pracovníkmi SOZA.  S ohľadom na množstvo hlásení nie je možné úplne zabezpečiť dokonalú kontrolu.

Zoznam obsahuje aj veľké množstvo diel, ktoré SOZA nezastupuje a v zozname by sa vlastne ani nemali nachádzať, pretože ide napríklad o voľné, respektíve ľudové diela. Stáva sa, že používateľ v hlásení neuvedie spracovateľa, alebo autora autorského aranžmánu a preto sa medzi takýmito dielami môžu nachádzať aj autorsky chránené diela. Ak by ich SOZA v zozname neuviedla, spracovatelia by nemali možnosť nájsť svoje diela podľa uvedených názvov, interpretov, alebo používateľov a následne sa uchádzať o autorské honoráre.

Podobne je to s dielami nezastupovaných autorov. Neznámy nezastupovaný autor nemôže od SOZA dostať honoráre, kým sa sám neprihlási a najmä neoznámi číslo bankového účtu, alebo adresu, kam mu SOZA má honoráre poukázať.

Dovoľujeme si upozorniť, že z dôvodov potreby hospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami zoznam neidentifikovaných diel vytvorí SOZA v príslušnom vyúčtovacom období iba raz a nebude priebežne aktualizovaný. To znamená, že z neho nebudú postupne ubúdať diela, ktoré SOZA medzičasom identifikovala a príslušné honoráre boli vyúčtované nositeľom práv. Môže preto nastať situácia, kedy honoráre za použitie diela uvedeného v zozname boli už v minulosti poukázané.

Pre Zoznam nevyúčtovaných filmov platí to isté.


Odbor dokumentácie, repartície a mechanických práv.