SOZA predĺžila spoluprácu s českou národnou skupinou IFPI

13.12.2018

Spolupráca v oblasti protipirátskeho boja je obsahom zmluvy o spolupráci medzi SOZA a Českou národnou skupinou Medzinárodnej federácie fonografického priemyslu (ČNS IFPI) so sídlom v Prahe. Keďže tá doterajšia sa osvedčila, Dozorná rada SOZA na svojom zasadnutí 5.12.2018 odsúhlasila jej predl'ženie o ďalší kalendárny rok.

Zmluva rieši spoločný postup zmluvných strán pri ochrane práv autorov, nositeľov práv v oblasti boja proti pirátstvu, najmä vo sfére nelegálneho šírenia chránených hudobných diel elektronickou cestou a ďalšie aktivity podporujúce spoločné záujmy. ČNS IFPI sa zaväzuje najmä aktívne vyhľadávať osoby, ktoré zhotovujú nelegálne rozmnoženiny a šíria ich, sledovať úložiská dát, sledovať užívateľov P2P sietí, podávať trestné oznámenia v zastúpení SOZA, podávať návrhy na odstránenie súborov s chránenými dielami z úložísk na území SR a ČR a taktiež na pravidelnej báze informovať SOZA o svojich aktivitách v zmysle zmluvy. SOZA sa zaväzuje poskytnúť ČNS IFPI potrebnú súčinnosť  a zaplatiť jej dohodnutú ročnú odmenu, ktorá bude uhradená z prevádzkových nákladov.


Predseda predstavenstva SOZA Ľubomír Burgr pri schvaľovaní zmluvy uviedol: „Protipirátska činnosť nám vyplýva z bilaterálnych zmlúv s našimi partnerskými organizáciami a je rovnako aj v záujme našich autorov. IFPI má metodiku a aj ľudské a materiálne kapacity na takúto činnosť, ktoré by SOZA musela zdĺhavo a pracne budovať, preto je zmluva o spolupráci výhodná pre obe strany. Navyše, nemalá časť finančných prostriedkov, ktoré sme minulý rok v zmysle tejto zmluvy vyplatili sa nám vrátilo prostredníctvom úspešných súdnych sporov s pirátmi, ktoré IFPI doviedla do úspešného konca“.

„Aktívna ochrana hudobného repertoáru, vrátane práv autorov, je jednou z našich hlavných činností, ktorá v súčasnej internetovej dobe bude čoraz viac dôležitejšia. Sme radi, že aj vďaka spolupráci so SOZA môžeme pokračovať v našej protipirátskej misii“, zdôraznila riaditeľka ČNS IFPI Petra Žikovská.

Nová zmluva medzi SOZA a ČNS IFPI bude účinná od 1.1. do 31.12.2019.