Komuniké zo zasadnutia Dozornej rady SOZA zo dňa 3.4.2019

08.04.2019
Prítomní členovia (13 z 15) Dozornej rady SOZA na svojom riadnom zasadnutí 3.4.2019 v Bratislave okrem iného:

- vzali na vedomie predbežné výsledky hospodárenia za obdobie január-marec 2019,

- schválili žiadosti na prijatie za člena SOZA v kategóriách autori a dedičia,

- schválili Správu o činnosti a hospodárení SOZA za rok 2018,

- schválili návrhy na udelenie honorárnych Cien SOZA 2018,

- schválili harmonogram Cien SOZA 2018,

- schválili návrh na presun finančných prostriedkov do kultúrnych programov SKF,

- schválili odporúčania pracovnej skupiny k vyúčtovaciemu poriadku

- zobrali na vedomie aktuálne informácie:
a) o rokovaní s Asociáciou hotelov a reštaurácií Slovenska
b) o zasadnutí pracovnej skupiny ISNA
c) o rokovaniach s veľkými používateľmi,
d) o schválení autorskoprávnych smerníc v Európskom parlamente
e) o verejnom predstavení Správy o hudobnom priemysle na Slovensku

- zobrali na vedomie informácie Predstavenstva o iných aktuálnych záležitostiach.

Ďalšie rokovanie Dozornej rady sa uskutoční 15.5.2019 v sídle SOZA.