Komuniké zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 15.5.2019

27.05.2019
Prítomní členovia Dozornej rady SOZA na svojom riadnom zasadnutí 15.5.2019 v Bratislave okrem iného:

- schválili výsledky hospodárenia SOZA za 1. štvrťrok 2019,

- schválili žiadosti na prijatie za člena SOZA v kategóriách autori a dedičia,

- odporučili Zhromaždeniu delegátov schváliť návrh úpravy Štatútu SKF,

- odporučili Zhromaždeniu delegátov schváliť návrh úpravy Kultúrnych programov SKF,

- schválili návrh programu Valného zhromaždenia SOZA, ktoré sa bude konať 5.6.2019 a poverili
Predstavenstvo aby na ňom podalo správu o výsledkoch hospodárenia SOZA za rok 2018,

- schválili prílohu k pozvánke na Valné zhromaždenie SOZA,

- schválili elektronické hlasovanie s troma otázkami, ktoré majú byť predmetom Valného zhromaždenia a lehotu na konanie elektronického hlasovania v rozmedzí 23.-31.5.2019,

- odporučili Zhromaždeniu delegátov schváliť Výročnú správu a účtovnú závierku SOZA za rok 2018,

- poverili personál SOZA vypracovať návrh zmien Vyúčtovacieho poriadku, 

- schválili návrh na stanovenie prahových limitov pre vyúčtovanie honorárov z online služieb Spotify a YouTube za rok 2018,

- schválili zmluvu s organizátormi MS 2019 v hokeji,

- schválili dodatky k Rámcovej a kolektívnej licenčnej zmluve s prevádzkovateľmi kín,

- schválili odporúčanie Expertnej pracovnej skupiny k živým podujatiam,

- zobrali na vedomie: 
a) informácie o zasadnutí Výboru ISNA,
b) informácie o zasadnutí Výboru Aliancie,
c) informácie o rokovaniach s veľkými používateľmi,
d) informácie zo zahraničných služobných ciest,

- zobrali na vedomie informácie Predstavenstva o iných aktuálnych záležitostiach.

Ďalšie rokovanie Dozornej rady sa uskutoční 12.6.2019 v sídle SOZA.