Ceny SOZA

 

Zriaďovateľom Cien SOZA je Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam. Poslaním Cien SOZA je verejným uznaním oceniť prínos autorov, tvorcov hudobných diel, ktoré sa obzvlášť úspešne uplatňujú v praxi hudobného života na Slovensku a tým zároveň podporiť verejné používanie diel zastupovaných SOZA ako aj rozvoj slovenskej hudobnej kultúry.

Ceny SOZA sa udeľujú raz ročne, spravidla v II. polroku každého roka a to za výsledky dosiahnuté pri verejnom uvádzaní hudobných diel v predchádzajúcom roku s výnimkou Zápisu do Zlatej knihy SOZA a Veľkej ceny SOZA za celoživotné dielo. Ceny SOZA sa udeľujú v týchto kategóriách:  

 

Cena SOZA  pre skladateľa najhranejších hudobných diel 
Cena SOZA  pre textára najhranejších hudobných diel 

Cena SOZA za najhranejšiu skladbu 
Cena SOZA za najpredávanejší nosič zvukového záznamu tvorby slovenských autorov

Cena SOZA za najpredávanejší nosič zvukovo-obrazového záznamu tvorby slovenských autorov   

Cena SOZA za významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí 

Cena SOZA za najvyšší podiel domáceho repertoáru vo vysielaní    

Zápis do Zlatej knihy SOZA

Veľká cena SOZA

 

 

Rozhodujúcim kritériom pri udelení prvých štyroch cien je výsledok štatistického spracovania údajov uplynulého roka o skutočnom použití hudby vo vysielaní rádií, televízií, na koncertoch a pod., teda bez prítomnosti subjektívneho hodnotiaceho názoru. 

Podkladmi pre rozhodovanie o splnení podmienok na udelenie osobitnej ceny pre komerčnú rozhlasovú stanicu s najvyšším podielom hudby slovenských tvorcov sú:
         - štatistické vyhodnotenia výkazov o používaní hudobných diel,  predkladaných rozhlasovými stanicami na základe uzatvorených zmlúv so SOZA,
         - vyjadrenia  Rady pre vysielanie a retransmisiu o plnení podmienok udelenej licencie  rozhlasovými stanicami, prichádzajúcimi do úvahy pre udelenie ceny.

V dvoch zostávajúcich prípadoch, kedy sa ocenením vyjadruje prínos osobnosti pre hudobnú kultúru a rozvoj SOZA (Zápis do Zlatej knihy SOZA a Veľká Cena SOZA) o udelení ceny rozhoduje Výbor SOZA.


CENY SOZA udelené v roku 2015 za rok 2014

CENY SOZA udelené v roku 2014 za rok 2013

CENY SOZA udelené v roku 2013 za roky 2011 a 2012

CENY SOZA udelené v roku 2011 za rok 2010

CENY SOZA udelené v roku 2010 za rok 2009

CENY SOZA udelené v roku 2009 za rok 2008

Ocenení za rok 1996 až 2010

Štatút Cien SOZA