Vyhlásenie II. kola prijímania žiadostí o finančné prispevky z SKF 2019

Dozorná rada SOZA schválila pre rok 2019 termín II. kola prijímania žiadostí o finančné príspevky zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA na významné projekty, na tvorbu hudobných diel a ich šírenie (určený autorom a nositeľom práv) a na činnosť partnerom podporujúcich autorov hudobných diel. Žiadosti je potrebné doručiť poštou alebo osobne v termíne od 1. apríla 2019 do 30. apríla 2019. (U žiadostí zaslaných poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke.) Celkové množstvo finančných postriedkov určených na rozdelenie v II. kole je 25.000 EUR.

 

Schválené žiadosti o finančný príspevok z I. kola SKF 2019 

Dozorná rada SOZA na zasadnutí 6. marca 2019 schválila finančné príspevky na projekty v rámci Kultúrnych programov Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA.

V prvom grantovom kole, ktoré prebiehalo od 1. do 31. januára 2019 sme prijali rekordný počet žiadostí. Aj z toho dôvodu Rada SKF, presunula tie, ktoré sa budú konať v závere roka 2019, do II. kola. Rada SKF sa s nimi bude automaticky zaoberať v máji, spolu s ďalšími žiadosťami prijatými v II. grantovom kole. 
 
Zoznam podporených projektov aj projektov presunutých do II. kola nájdete TU.

 

Sociálny a kultúrny fond

Sociálny a kultúrny fond (SKF) je tvorený zo zrážok z autorských honorárov  uhrádzaných do zahraničia  v súlade s recipročnými zmluvami uzavretými s  partnerskými organizáciami kolektívnej správy. 

Tieto finančné zdroje sú s odporučením medzinárodnej konfederácie organizácií kolektívnej správy CISAC  prerozdeľované na sociálne účely ako aj na účely podpory národnej kultúry, domácej autorskej tvorby.

Zdroje SKF nie sú čerpané z réžie SOZA ani zo zdrojov, určených pre vyúčtovanie domácim autorom.

Rozhodovanie o zdrojoch SKF sa opiera o Štatút sociálneho a kultúrneho fondu.

Použitie prostriedkov Sociálneho a kultúrneho fondu posudzuje a navrhuje Rada Sociálneho  a kultúrneho fondu, ktorú zriaďuje Dozorná rada SOZA spomedzi členov volených orgánov. Tieto návrhy podliehajú schváleniu Dozornou radou SOZA. 

Históriu podporených žiadostí o finančný príspevok zo SKF nájdete tu.