I. kolo na zasielanie žiadostí o finančné príspevky na významné projekty, tvorbu a činnosť partnerom podporujúcich autorov hudobných diel bolo uzatvorené 31. januára 2018.

Rozhodnutie Dozornej rady SOZA o finančných príspevkoch bude známe približne 15. marca 2018.

 

Sociálny a kultúrny fond (SKF) je tvorený zo zrážok z autorských honorárov  uhrádzaných do zahraničia  v súlade s recipročnými zmluvami uzavretými s  partnerskými organizáciami kolektívnej správy. 

Tieto finančné zdroje sú s odporučením medzinárodnej konfederácie organizácií kolektívnej správy CISAC  prerozdeľované na sociálne účely ako aj na účely podpory národnej kultúry, domácej autorskej tvorby.

Zdroje SKF nie sú čerpané z réžie SOZA ani zo zdrojov, určených pre vyúčtovanie domácim autorom.

Rozhodovanie o zdrojoch SKF sa opiera o Štatút sociálneho a kultúrneho fondu.

Použitie prostriedkov Sociálneho a kultúrneho fondu posudzuje a navrhuje Rada Sociálneho  a kultúrneho fondu, ktorú zriaďuje Dozorná rada SOZA spomedzi členov volených orgánov. Tieto návrhy podliehajú schváleniu Dozornou radou SOZA.

Členovia Rady Sociálneho a kultúrneho fondu:

Miloš Betko

Adam Hudec

Ctibor Kolínsky 

Peter Lipa

Daniel Matej 

Martin Sarvaš

Jozef Šebo

Pavel Zajáček

 

Prehľad podporených žiadostí o finančný príspevok zo SKF nájdete tu.