Dozorná rada SOZA schválila pre rok 2019 termín II. kola prijímania žiadostí o finančné príspevky zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA na významné projekty, na tvorbu hudobných diel a ich šírenie (určený autorom a nositeľom práv) a na činnosť partnerom podporujúcich autorov hudobných diel. Žiadosti je potrebné doručiť poštou alebo osobne v termíne od 1. apríla 2019 do 30. januára 2019. (U žiadostí zaslaných poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke.)

Výsledky I. kola budú, po odporúčaniach Rady SKF a schválení Dozornou radou SOZA, zverejnené v marci 2019.

Sociálny a kultúrny fond (SKF) je tvorený zo zrážok z autorských honorárov  uhrádzaných do zahraničia  v súlade s recipročnými zmluvami uzavretými s  partnerskými organizáciami kolektívnej správy. 


Tieto finančné zdroje sú s odporučením medzinárodnej konfederácie organizácií kolektívnej správy CISAC  prerozdeľované na sociálne účely ako aj na účely podpory národnej kultúry, domácej autorskej tvorby.

Zdroje SKF nie sú čerpané z réžie SOZA ani zo zdrojov, určených pre vyúčtovanie domácim autorom.

Rozhodovanie o zdrojoch SKF sa opiera o Štatút sociálneho a kultúrneho fondu.

Použitie prostriedkov Sociálneho a kultúrneho fondu posudzuje a navrhuje Rada Sociálneho  a kultúrneho fondu, ktorú zriaďuje Dozorná rada SOZA spomedzi svojich členov. Tieto návrhy podliehajú schváleniu Dozornej rady SOZA.