• 08.04.2019

  Komuniké zo zasadnutia Dozornej rady SOZA zo dňa 3.4.2019

  Prítomní členovia (13 z 15) Dozornej rady SOZA na svojom riadnom zasadnutí 3.4.2019 v Bratislave okrem iného vzali na vedomie predbežné výsledky hospodárenia za obdobie január-marec 2019, schválili žiadosti na prijatie za člena SOZA v kategóriách autori a dedičia, schválili Správu o činnosti a hospodárení SOZA za rok 2018...

 • 05.04.2019

  Vyhlásenie II. kola prijímania žiadostí o finančné príspevky z SKF

  Dozorná rada SOZA schválila pre rok 2019 termín II. kola prijímania žiadostí o finančné príspevky zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA na významné projekty, na tvorbu hudobných diel a ich šírenie (určený autorom a nositeľom práv) a na činnosť partnerom podporujúcich autorov hudobných diel. Žiadosti je potrebné doručiť poštou alebo osobne v termíne od 1. apríla 2019 do 30. apríla 2019. (U žiadostí zaslaných poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke.)

 • 05.04.2019

  Prečo je schválenie Smernice o autorskom práve zmena k lepšiemu?

  Čerstvo schválená Smernica o autorskom práve, ktorej súčasťou je aj diskutovaný článok 13 zabezpečí spravodlivejší online trh, vytvorí lepšie podmienky odmeňovania autorov a zabezpečí širšie práva pre bežných používateľov. Zároveň ale myslí aj na menšie podniky, ktoré nemajú také finančné a administratívne možnosti ako nadnárodní technologickí giganti.

 • 01.04.2019

  SOZA zverejňuje historicky prvú Správu o slovenskom hudobnom priemysle

  Hudba ako druh umenia je odrazom našej schopnosti tvoriť, čím sa človek odlišuje od ostatných stvorení. Pod slovom hudba si mnohí z nás vybavia refrén obľúbenej pesničky, alebo notový zápis plný grafických symbolov. Hudba v poslucháčoch zanecháva rôznorodú emóciu, umelecký zážitok, ktorý sa dá len veľmi ťažko popísať, prípadne kvantifikovať. Okrem umeleckej hodnoty má však hudba a hudobný priemysel významnú ekonomickú pridanú hodnotu, ktorá je v kontexte s kultúrnou hodnotou častokrát opomínaná. Hudba pritom viaže na seba množstvo profesií a služieb: od autorov, hudobníkov, technikov, manažérov až po učiteľov, ktorí v súčte generujú nezanedbateľný dopad na národné hospodárstvo a zamestnanosť.

 • 20.03.2019

  Schválené žiadosti o finančný príspevok zo SKF zo dňa 6. 3. 2019

  Dozorná rada SOZA na zasadnutí 6. marca 2019 schválila finančné príspevky na projekty v rámci Kultúrnych programov Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA. V prvom grantovom kole, ktoré prebiehalo od 1. do 31. januára 2019 sme prijali rekordný počet žiadostí.