• 05.09.2019

  Honorárne ceny a nominácie na Ceny SOZA 2018

  Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) už tradične začiatkom jesene odovzdá ocenenia za predchádzajúci kalendárny rok. Galavečer 23. ročníka tohto podujatia sa uskutoční 1. októbra v Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava v Bratislave. Budú na ňom ocenení autori, nahrávacia spoločnosť s najúspešnejším zvukovým nosičom a rádio, ktoré má najvyšší podiel domácej tvorby vo svojom vysielaní.

 • 03.09.2019

  Zoznamy neidentifikovaných diel

  Doplnili sme Zoznamy neidentifikovaných diel, ktoré nebolo možné v riadnom termíne vyúčtovať o zoznamy z aktuálneho vyúčtovania. Diela uvádzame v podobe, v akej boli nahlásené používateľmi. Autorské odmeny za tieto diela nebolo možné prerozdeliť z viacerých dôvodov. Medzi najčastejšie patria nepresné, nesprávne alebo chýbajúce údaje v hlásení používateľa alebo nenahlásenie diela či oneskorené nahlásenie zo strany autora.

 • 17.07.2019

  Komuniké zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 10.7.2019

  Prítomní členovia Dozornej rady SOZA na svojom riadnom zasadnutí 10.7.2019 v Bratislave okrem iného zobrali na vedomie výsledky hospodárenia SOZA za 1. polrok 2019, schválili žiadosti na prijatie za člena SOZA v kategóriách autori a dedičia, zobrali na vedomie informáciu o štatistických cenách SOZA za rok 2018...

 • 08.07.2019

  Ceny SOZA za rok 2018 – širšie nominácie v štatistických kategóriách

  Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam po prvýkrát v ich v histórii zverejňuje širšie nominácie (longlisty) desiatich najúspešnejších autorov, skladieb, hudobných nosičov a rozhlasových staníc v štatistických kategóriách Cien SOZA za rok 2018.

 • 24.06.2019

  Grantová výzva - podpora tvorcov filmovej hudby

  Dozorná rada SOZA vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o finančné príspevky na podporu tvorcov filmovej hudby v rámci Sociálneho a kultúrneho fondu. Svoje žiadosti môžete posielať v termíne od 1. júla 2019 do 31. augusta 2019 (u žiadostí zaslaných poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke).